Image

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Groepspraktijk Nadia Brans bv

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Vekenstraat 5, B-2470 RETIE
Telefoon: 014/38.88.07
E-mail: info@nadiabrans.be
BTW BE0525 965 870
IBAN BE70 0016 9483 5025

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nadia Brans of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Nadia Brans levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Nadia Brans kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nadia Brans geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Nadia Brans kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Tarifiëring

Alle tarieven van de verschillende aangeboden disciplines worden gepubliceerd op de website www.nadiabrans.be

Terugbetaling diëtiek

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor een bezoek aan de diëtist.  Hieromtrent adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Nadia Brans hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Nadia Brans geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Nadia Brans gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Versie Januari 2024