Image

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Groepspraktijk Nadia Brans, een bv met maatschappelijke zetel te Retie, Vekenstraat 5, KBO BE0525 965 870.
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Groepspraktijk Nadia Brans bv een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Groepspraktijk Nadia Brans en de consument tot stand gekomen overeenkomst waarmee Groepspraktijk Nadia Brans zich jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten dan wel het verlenen van diensten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Groepspraktijk Nadia Brans aan de consument te verkopen en te leveren zaken.
 5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Groepspraktijk Nadia Brans in opdracht van de consument te verlenen diensten, zoals trainingen en workshops.
 6. Website: de website van Groepspraktijk Nadia Brans: https://nadiabrans.be
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groepspraktijk Nadia Brans en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De consument aanvaardt dat deze leveringsvoorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden.
 2. Vooraleer de overeenkomst wordt gesloten, werd de tekst van deze leveringsvoorwaarden op de website van Groepspraktijk Nadia Brans geplaatst en aldus ter beschikking gesteld van de consument. De consument verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit omwille van bijzondere omstandigheden redelijkerwijze onmogelijk is vooraleer de overeenkomst wordt afgesloten, zal de consument de tekst van de leveringsvoorwaarden op papier ontvangen en de voorwaarden voor akkoord ondertekenen, dan wel deze voorwaarden per e-mail ontvangen, waarbij de datum van verzending van de voorwaarden zal gelden als datum van aanvaarding ervan door de consument.
 3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, waaronder mede begrepen een afwijking van deze leveringsvoorwaarden die uitdrukkelijk op de website is weergegeven dan wel een afwijking van deze leveringsvoorwaarden die per e-mail door Groepspraktijk Nadia Brans met de consument is gecommuniceerd. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Het nalaten door Groepspraktijk Nadia Brans om één of meer van de in deze leveringsvoorwaarden opgenomen rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit beschouwd kunnen worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Groepspraktijk Nadia Brans levert producten en diensten uitsluitend aan consumenten die door een bij Groepspraktijk Nadia Brans aangesloten mentor bij Groepspraktijk Nadia Brans zijn aangemeld. Het aanbod van producten en diensten is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder. Voorts staat elk aanbod van Groepspraktijk Nadia Brans enkel open voor consumenten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Groepspraktijk Nadia Brans dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Groepspraktijk Nadia Brans is wat betreft de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Groepspraktijk Nadia Brans is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 3. In geval de consument specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld smaken, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan hij daarvoor contact opnemen met de consumentendienst als bedoeld in artikel 17.6.
 4. Het aanbod van Groepspraktijk Nadia Brans geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Groepspraktijk Nadia Brans worden aangepast of ingetrokken.
 5. Groepspraktijk Nadia Brans is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen dan wel reserveringen van diensten te weigeren. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de bestelling van producten dan wel de reservering van diensten, door Groepspraktijk Nadia Brans per e-mail is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN HERROEPING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen, herroepen. Indien de overeenkomst het verlenen van diensten inhoudt, kan de consument die overeenkomst, behoudens het bepaalde in dit artikel, tot 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst zonder opgave van redenen, herroepen.
 2. De consument heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen bij:
  • een consumentenkoop betreffende:
   1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • een overeenkomst waarvoor het recht van herroeping overigens krachtens de wet is uitgesloten.
 3. De consument die gebruik wil maken van het recht van herroeping, kan de overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail, een verzoek in te dienen bij Groepspraktijk Nadia Brans. Zo spoedig mogelijk nadat Groepspraktijk Nadia Brans in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Groepspraktijk Nadia Brans de herroeping per e-mail bevestigen.

  Producten  
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 5. Indien de consument van het recht van herroeping gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Groepspraktijk Nadia Brans terug zenden. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Groepspraktijk Nadia Brans gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retour van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de herroeping van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel door Groepspraktijk Nadia Brans is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van herroeping, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.
 8. Groepspraktijk Nadia Brans zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Groepspraktijk Nadia Brans zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. Groepspraktijk Nadia Brans spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Groepspraktijk Nadia Brans vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve termijnen. Het verzuim van Groepspraktijk Nadia Brans treedt niet eerder in dan nadat de consument Groepspraktijk Nadia Brans schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Groepspraktijk Nadia Brans een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Een overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, noch tot beëindiging van de overeenkomst.
 2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Groepspraktijk Nadia Brans alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan Groepspraktijk Nadia Brans verstrekt. De consument staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de consument Groepspraktijk Nadia Brans steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De consument neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten voor afhalen door of namens de consument op locatie van Groepspraktijk Nadia Brans of van een EQ3 Mentor ter beschikking staan, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip.
 2. Groepspraktijk Nadia Brans bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 3. Groepspraktijk Nadia Brans behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. in geval van deelleveringen vervalt het recht tot herroeping ten aanzien van de gehele bestelling pas na verstrijken van 14 dagen na ontvangst van de laatste deellevering.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 8. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Groepspraktijk Nadia Brans staat ervoor in dat de door hem geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden, van goede kwaliteit zijn, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en vrij zijn van gebreken. Voedingsmiddelen worden met uiterste zorg gemaakt en verpakt en dient de consument in gesloten en goede staat te bereiken. Voor zover dit niet het geval is, kan de consument daarover contact met Groepspraktijk Nadia Brans opnemen of de producten, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat aan Groepspraktijk Nadia Brans retourneren onder opgave van de redenen van terugzending en duidelijke vermelding van de contactgegevens van de consument. Ingeval Groepspraktijk Nadia Brans de klacht van de consument gegrond acht, worden de aankoopprijs en portokosten aan hem vergoed. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid laat de rechten van de consument als bedoeld in artikel 4 ongemoeid.
 2. Een door Groepspraktijk Nadia Brans, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Groepspraktijk Nadia Brans kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden vervalt elke aanspraak van de consument op conformiteit of garantie in geval van gebreken die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, alsmede abnormaal of incorrect gebruik.
 4. Om een beroep te doen op zijn aanspraken als bedoeld in dit artikel, dient de consument het aankoopbewijs voor te leggen.
 5. Voor zijn aanspraken op het bepaalde in dit artikel dient de consument vooraf contact op te nemen met de Groepspraktijk Nadia Brans consumentendienst als bedoeld in artikel 17.6 waarna de consument het artikel terug dient te sturen aan Groepspraktijk Nadia Brans.
 6. Elk gebrek van een product dient binnen twee maanden na vaststelling ervan aan Groepspraktijk Nadia Brans te worden gemeld. Nadien vervalt elke aanspraak op conformiteit en garantie.
 7. Gebreken die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.
 8. De in dit artikel bedoelde rechten van de consument zijn niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Groepspraktijk Nadia Brans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te herroepen.
 3. Indien Groepspraktijk Nadia Brans bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Groepspraktijk Nadia Brans is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te herroepen, indien en voor zover de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Groepspraktijk Nadia Brans ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Groepspraktijk Nadia Brans gerechtigd de overeenkomst te herroepen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. De consument kan nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding i.v.m. het door Groepspraktijk Nadia Brans op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 4. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de consument verplicht de schade die Groepspraktijk Nadia Brans ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Groepspraktijk Nadia Brans genoodzaakt is de overeenkomst op grond van dit artikel te ontbinden, zijn alle vorderingen op de consument terstond en meteen opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de consument te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten en diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/producten en diensten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de leverings- en administratiekosten van producten voor rekening van de consument bij bestellingen met een totale verkoopprijs onder € 120,-, bij bestellingen met een totale verkoopprijs van € 120 of meer, is bezorging gratis. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, bedragen de leverings- en administratiekosten € 6,-. De bedragen als bedoeld in dit lid zijn netto, inclusief eventuele btw.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels online betaling via de website, en wel bij het sluiten van de overeenkomst. Groepspraktijk Nadia Brans is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling volledig door hem is ontvangen.
 5. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling middels overschrijving plaatsvindt, dient betalingen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Groepspraktijk Nadia Brans voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Indien een factuur niet betaald wordt, worden alle openstaande schulden onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Groepspraktijk Nadia Brans, alsmede behoudens het bepaalde in de garantievoorwaarden, is Groepspraktijk Nadia Brans na levering van de producten en oplevering van de diensten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De consument draagt de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Groepspraktijk Nadia Brans kan worden toegerekend.
 3. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Groepspraktijk Nadia Brans mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Groepspraktijk Nadia Brans betrekking heeft.
 4. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Groepspraktijk Nadia Brans meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Groepspraktijk Nadia Brans daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groepspraktijk Nadia Brans bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek of het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan door de consument ter zake bij Groepspraktijk Nadia Brans is gereclameerd.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Groepspraktijk Nadia Brans, zal de consument Groepspraktijk Nadia Brans vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Groepspraktijk Nadia Brans.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Groepspraktijk Nadia Brans geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Groepspraktijk Nadia Brans hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Groepspraktijk Nadia Brans te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Groepspraktijk Nadia Brans.
 2. Bij Groepspraktijk Nadia Brans ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15. | PRIVACY

 1. Groepspraktijk Nadia Brans verbindt zich ertoe de van de consument ontvangen gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en om de consument vrijblijvend informatie van Groepspraktijk Nadia Brans toe te sturen. In geval de consument ook informatie via e-mail wilt ontvangen, kan zijn e-mailadres aan Groepspraktijk Nadia Brans worden doorgegeven.
 2. Groepspraktijk Nadia Brans behandelt de van de consument ontvangen gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De consument kan zijn gegevens die Groepspraktijk Nadia Brans in de consumentenlijst van Groepspraktijk Nadia Brans bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. De consument kan voorts weigeren dat Groepspraktijk Nadia Brans zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het volgende adres: Groepspraktijk Nadia Brans bvba – Vekenstraat 5, 2470 Retie.
 3. Groepspraktijk Nadia Brans respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese regelgeving, in werking sinds 25/05/2018,met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De consument heeft, ter consultatie, wijziging of verwijdering, toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de met betrekking tot hem beschikbare gegevens. Zie: Privacy verklaring.
 4. De website van Groepspraktijk Nadia Brans maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de websitebezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer, tablet of mobiele telefoon zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien het apparaat van de consument geen cookies accepteert, is het mogelijk dat hij problemen zal ondervinden bij het gebruik van de website. Mocht dit het geval zijn dan verzoekt Groepspraktijk Nadia Brans contact met Groepspraktijk Nadia Brans op te nemen zodat Groepspraktijk Nadia Brans de bestelling of reservering van de consument alsnog kan invoeren.
 5. Groepspraktijk Nadia Brans houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. Indien de consument vragen heeft over het privacybeleid van Groepspraktijk Nadia Brans, kan hij Groepspraktijk Nadia Brans contacteren via info@NadiaBrans.be

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Groepspraktijk Nadia Brans en zijn toeleveranciers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op hun handels- en merknamen, ideeën, alsmede op de door hen vervaardigde en geleverde producten.
 2. Het is de consument niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken en vermogensrechten te (doen) verveelvoudigen, openbaar te (doen) maken of te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden worden mogelijk aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de laatst bedoelde voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, prevaleren de onderhavige leveringsvoorwaarden.
 2. Groepspraktijk Nadia Brans kan deze leveringsvoorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Gewijzigde voorwaarden hebben echter geen betrekking op reeds daarvoor tot stand gekomen overeenkomsten.
 3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 4. De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De Groepspraktijk Nadia Brans consumentendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14388807, via e-mail: info@NadiaBrans.be en per post: Groepspraktijk Nadia Brans bvba – Vekenstraat 5, 2470 Retie, België